post hero image

Verkiezingen 2021: de standpunten over duurzaam wonen en hernieuwbare energie

Het is verkiezingstijd. Niet eerder deden er zoveel partijen mee. Met nog een week te gaan is het tijd om de balans op te maken. Wij vergeleken de standpunten van de 12 coalitiepartijen op het gebied van hernieuwbare energie en duurzaam wonen.


Hernieuwbare energie

In 2030 moet 70 procent van alle elektriciteit worden opgewekt door hernieuwbare bronnen. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Hoe gaat Nederland deze doelstelling halen? Of moeten we een andere weg in slaan? Dit zeggen de 12 coalitiepartijen.

CDA: We moeten blijven investeren in duurzame en nieuwe energievormen zoals waterstof en geothermie. Bij de aanleg van nieuwe windmolens en zonneweides moet de natuur en landbouw zoveel mogelijk worden ontzien. Zeker wanneer er nog genoeg daken vrij zijn. Na 2030 is kernenergie een mogelijkheid.

ChristenUnie: Er moet meer worden geïnvesteerd in wind- en zonenergie en in de aanleg van warmtenetten. De gasinfrastructuur moet worden gebruikt voor hernieuwbare gassen. Er komt geen gaswinning op zee. De kerncentrale in Borssele mag blijven bestaan maar er komen geen nieuwe kerncentrales. Er gaat meer steun naar kleine coöperaties en lokale initiatieven voor energiebesparing en het opwekken van energie. 

Denk: In 2030 is 40 procent van onze energie duurzaam, in 2050 is dat 100 procent. De kolencentrales worden gesloten en gas wordt gebruikt als overgang bron in de energietransitie. Er moet worden geïnvesteerd in zon- en windenergie en als alternatief moet warmte-energie betaalbaar worden. 

D66:  Plaats zonnepanelen op daken en gevels om ruimte te besparen. Er komen meer windmolens op zee. Wind- en zonneparken moeten dicht bij elkaar worden geplaatst om de schade aan het landschap te beperken. Er moet meer Europese samenwerking komen om groene energie op te wekken en te delen. Op deze manier worden we minder afhankelijk van Russisch gas, Arabische olie of Amerikaans schaliegas. De gaswinning in Groningen is helemaal gestopt in 2022 en de schade wordt hersteld. Kernenergie is alleen een optie als dit duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar kan. De grootste focus ligt op zon- en windenergie aangevuld met bijvoorbeeld groene waterstof en aardwarmte. 

FvD: Er is geen klimaatcrisis. CO2 is een belangrijke voedingsstof voor het leven op aarde. Het Parijs-akkoord, klimaat- en energieakkoord worden opgezegd. De Klimaatwet wordt ingetrokken. Er moeten geen bomen worden gekapt voor de biomassacentrales. En er komen geen gesubsidieerde windmolens, zonneparken en biomassacentrales. 

Groenlinks: In 2040 is de opwekking van energie en de industrie klimaatneutraal. Eigenaren van grote gebouwen moeten zonnepanelen op het dak plaatsen of groene daken creëren. Nederland wordt koploper in de ontwikkeling van waterstof. Biomassacentrales moeten sluiten en biomassa wordt ingezet als grondstof voor plastic en papier. Water moet slim worden hergebruikt.  Er komen geen nieuwe kerncentrales.

PvdA:  We moeten ons richten op zon- en windenergie en waterstof. Per 2025 moeten alle kolencentrales dicht en we stoppen direct met subsidies voor biomassa in kolencentrales. Kernenergie is geen optie, dit is te duur. De kerncentrale in Borssele wordt zo snel mogelijk gesloten. Er komt geen gaswinning in de Waddenzee en we boren niet naar schaliegas. Er komt meer subsidie voor de meest duurzame vormen van energieopwekking.

Partij voor de Dieren: Zon- en windenergie, waterstof en aardwarmte worden onze energiebronnen. Kolencentrales, de kerncentrale en biomassacentrales sluiten. Het energieverbruik in woningen en kantoren moet met 65% naar beneden. Zonnepanelen op gebouwen worden de norm. Windparken op zee mogen geen nadelig effect hebben op het zeeleven.

PVV: Er komen geen windmolens, geen zonneparken en geen biomassacentrales. De Klimaatwet wordt ingetrokken en het Klimaatakkoord en Energieakkoord worden vernietigd. We trekken ons terug uit het VN-Klimaatakkoord van Parijs. Er moeten nieuwe kerncentrales komen en moeten inzetten op thorium. We blijven gebruik maken van gas maar niet uit Groningen. Gas importeren we uit Noorwegen en Engeland. De kolencentrales blijven open.

SGP: Het energieverbruik is in 2050 een derde minder en deze energie is zoveel mogelijk duurzaam opgewekt. De omschakeling moet betaalbaar, haalbaar en betrouwbaar zijn. Kernenergie is een optie. Het is van belang dat wordt ingezet op combinaties van wind- en zonenergie én op combinaties van energieopslag. Waterstof is op langere termijn ook beschikbaar. Aardgas blijft voorlopig een belangrijke brandstof en is relatief schoon. Winning uit kleine gasvelden moet worden ondersteund. De kolencentrales kunnen we verbieden als de energievoorziening voldoende betrouwbaar is. Zonnepanelen komen op daken en in bermen. Gaswinning in Groningen wordt snel afgebouwd en er komt meer onderzoek naar de effecten van windparken op zee. 

SP: Het huidige klimaatdoel wordt aangescherpt. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van kernenergie, gaswinning en biomassa. Inzetten op geothermie, windparken op zee en de aanleg van collectieve zonnepanelen. We streven er naar om in 2030 alleen nog maar hernieuwbare energie te gebruiken. 

VVD: Naast kernenergie, geothermie en aquathermie geven we de voorkeur aan windenergie op zee en zonnepanelen op daken. Voor het bouwen van zonneparken en windmolens op land is het creëren van draagvlak een voorwaarde. We moeten kijken naar slimme energienetwerken en de normen voor biomassacentrales worden aangescherpt. Een energiemix is noodzakelijk en kernenergie is hier onmisbaar in. De kerncentrale in Borssele blijft langer open en er komen meer kerncentrales. Daarnaast komen er meer subsidies beschikbaar voor innovatie om nog betere technieken te ontwikkelen. 

50plus: We moeten ons richten op de ontwikkeling van krachtige nieuwe technologie. 


Energieneutraal & Aardgasvrij wonen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten zijn. Een doelstelling die iets dichterbij ligt is 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzamen voor 2030. Krijgen we dit voor elkaar en hoe gaan we dit realiseren?

CDA: Er komt een online klimaatloket met alle informatie en financiële mogelijkheden voor het verduurzamen van je woning. Nieuwbouw woningen worden duurzaam gebouwd. Houtbouw is een goed alternatief voor steen en beton, omdat het CO2 vasthoudt in plaats van uitstoot. Daarnaast moet het gebruik van hybride Cv-ketels worden ondersteund. Het doel is om in 2050 klimaatneutraal te zijn.  Verhuurders van woningen worden gekort als ze hun woningen niet verduurzamen

ChristenUnie: Er komen Nationale isolatie brigades die mensen helpen om hun huis te isoleren en de subsidiemogelijkheden te benutten. In 2030 moeten 2 miljoen woningen goed zijn geïsoleerd. Nieuwbouw woningen worden gasvrij gebouwd en in het bouwbesluit moet de geschiktheid van daken voor zonnepanelen en het aanleggen van infrastructuur verplicht worden. De energiebelasting moet worden herzien en eerlijker gemaakt worden. 

DENK: Woonwijken moeten voldoen aan een landelijke groennorm. Kosten moeten vooral terechtkomen bij de bedrijven. De burger moet worden ontzien want die betaalt al te veel. 

D66: In 2050  moeten gebouwen en woningen van van het aardgas af zijn. In oude woonwijken zijn schoon gas of hybride warmtepompen een alternatief als de overstap naar duurzamer echt niet mogelijk is. Er komt een transparante markt waar mensen en bedrijven kunnen kiezen voor schone en betaalbare warmte en elektriciteit. In nieuwe gebouwen komt geen gasketel meer, het moet ten minste een hybride variant zijn. Er komt steun voor lokale energiecoöperaties en andere lokale initiatieven. Subsidies voor het isoleren van de woning blijven en de aanvraag ervan wordt eenvoudiger. Er komen subsidies voor veelbelovende duurzame nieuwe warmtebronnen. Gemeenten moeten bewoners ondersteunen met informatie, subsidies en leningen uit het Warmtefonds. Wij zijn voor gebouwgebonden financiering. Dit moet voorkomen dat je bij de verkoop van de woning met een restschuld blijft zitten. 

Groenlinks: In 2045 is de gehele samenleving klimaatneutraal. Gemeenten werken samen met bewoners en bedrijven aan het aardgasvrij maken van de samenleving. Nieuwbouw woningen zijn gasloos en energieneutraal met verplichte opslag voor eigen regenwater. We gaan landelijk inzetten op isolatie en zonnepanelen op daken waardoor het gasverbruik flink omlaag gaat. Hele wijken gaan tegelijkertijd van het gas af. Er komen subsidies of goedkope leningen voor het isoleren van de woning en het aanschaffen van een warmtepomp. Er komt een klimaatfonds van 60 miljard euro. Lokale initiatieven voor groene energie krijgen alle steun en meer mogelijkheden om te starten en te renderen. 

Forum voor Democratie: We moeten stoppen met van het gas af gaan. Er komen geen subsidies voor het verduurzamen van de woning, geen duurzaamheidseisen die prijzen opjagen.

PvdA: Nieuwbouw woningen zijn gasloos en energieneutraal met verplichte opslag voor eigen regenwater. Er komen hoge kortingen op energie. Hoe meer energie je verbruikt, hoe meer belasting je daarover betaalt en zuinige huishoudens krijgen juist korting. De salderingsregeling voor woningeigenaren moet worden voortgezet na 2023. Corporaties die veel investeren in verduurzaming worden fiscaal gestimuleerd. Huishoudens die zelf niet kunnen verduurzamen worden geholpen, bijvoorbeeld door een ontzorgloket.

Partij voor de Dieren: Alle gebouwen en woningen zijn energieneutraal in 2030. Alle nieuwbouw wordt energiepositief en zijn voorzien van zonnepanelen, ze compenseren voor oude woningen die niet voor 2030 energieneutraal gemaakt kunnen worden. Er komen subsidies voor het opwekken en opslaan van duurzame energie op wijkniveau. Gasgebruik voor de grootverbruikers wordt duurder. Duurzame lage-temperatuur bronnen worden gebruikt om woningen te verwarmen. 

PVV: We stoppen met de energietransitie en stoppen met het gasvrij maken van woningen. We gaan niet van het gas af, maar wel van het Groningse gas af. Stoppen met regels aangaande klimaat, milieu, stikstof en PFAS. Er komen lagere energiekosten en alle klimaat- en duurzaamheidssubsidies schaffen we direct af. Nieuwbouw woningen kunnen weer een gasaansluiting krijgen. 

SGP: De doelstelling is 20% minder aardgasgebruik in 2030. Er komt meer budget voor een investeringsregeling en goedkope leningen of minder BTW en investeringsaftrek. Gebouwgebonden financiering is een randvoorwaarde. Er moet worden ingezet op isolatie programma's. Nieuwbouw wordt aardgasvrij, bestaande bouw wordt energieneutraal. We sturen op de toepassing van een bodem-warmtepomp. Gemeenten krijgen meer ruimte om de warmtetransitie in te vullen. Netwerkkosten van warmtenetten moeten worden gesocialiseerd. 

SP: Alle huizen energieneutraal in 2030. De energierekening moet omlaag door betere isolatie en woningen collectief van zonnepanelen te voorzien. De energievoorziening komt in publieke handen. Huishoudens en het midden- en kleinbedrijf betalen minder voor energie, de grootste vervuilers betalen het meest.

VVD: Gemeenten maken per wijk een plan voor de verduurzaming. De verduurzaming van de eigen woning wordt fiscaal aftrekbaar voor het eigenwoningforfait. Er komt een lagere energiebelasting voor huishoudens en kleinverbruikers en een hogere energiebelasting voor vervuilende industrieën. Nationale en internationale klimaatafspraken komen we na, liefst zo betaalbaar en slim mogelijk Investeren in zonnepanelen op daken en dit ook na de afbouw van de salderingsregeling aantrekkelijk houden.

50plus: Geen standpunt in het verkiezingsprogramma over energiebesparing en energieneutraal maken van woningen.


Tijd voor duurzaamheid

De standpunten op het gebied van duurzaam wonen en hernieuwbare energie zijn duidelijk. De ene partij heeft hier meer aandacht voor in het verkiezingsprogramma dan de andere partij. Gelukkig kan jij altijd kiezen voor duurzaamheid. Plan een gratis adviesgesprek in met onze energie-expert. Samen bespreken jullie jouw mogelijkheden en welke subsidies er beschikbaar zijn in jouw situatie.

Altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom duuzaam wonen?

Ontvang maandelijks een overzicht van het laatste duurzame nieuws, handige energiebespaartips en de nieuwste blogs.

Wist je dat... er in totaal 37 partijen zijn die meedoen aan de verkiezingen?

Hoeveel geld en energie kun jij besparen?

Doe de woningcheck

Gerelateerde artikelen