Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de onderstaande bepalingen:

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Nationale-Nederlanden en NN Powerly uitdrukkelijk afgewezen.

Aansprakelijkheid wordt wel aanvaard indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van (beleidsbepalende leidinggevenden van) Nationale-Nederlanden en/of NN Powerly.

Verder in deze tekst vermelde stellingen gelden zowel voor NN Powerly als voor Nationale-Nederlanden of haar verbonden entiteiten.

NN Powerly biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Indien de gebruiker via de website van NN Powerly een overeenkomst sluit met de partner van NN Powerly, dan erkent de gebruiker dat de overeenkomst tot stand komt tussen de gebruiker en de betreffende partner (de derde partij die het product/ de producten via de website van NN Powerly aanbiedt) en dat NN Powerly geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.

Bij vragen en/of klachten over de diensten van de partner, dient de gebruiker zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de partner. De gebruiker erkent dat hij/zij geen beroep kan doen op NN Powerly en NN Powerly op geen enkele wijze aansprakelijk is voor wijze waarop de partner de diensten die levert.


Partnerships en samenwerkingen

Het platform van NN Powerly is opgezet om klanten van de hoogst mogelijke kwaliteit voor haar gebruikers te realiseren. Om dat mogelijk te maken is het noodzakelijk om met partners samen te werken en diensten te combineren die goed bij elkaar aansluiten om de klantreis van de gebruikers te optimaliseren. Het kan zijn dat bij sommige samenwerkingen vergoedingen worden uitgewisseld tussen NN Powerly en haar partners om kosten voor inspanningen te vergoeden. De samenwerking is er dan op gericht om de kosten voor de gebruiker niet onnodig te verhogen, maar om synergiën te creëren waarmee bepaalde kosten vergoed kunnen worden.


Informatie op deze site

NN Powerly streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. NN Powerly streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. NN Powerly wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Voor een correcte werking van de modules kun je het beste de nieuwste versie van jouw internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Om te controleren of je de nieuwste versie van jouw browser hebt, kun je terecht op de website van uw internetprovider. Daar vind je zonodig gratis updates om uw besturingssysteem optimaal beveiligd te houden.

NN Powerly aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel NN Powerly alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door NN Powerly worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. Je dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw assurantietussenpersoon dan wel jouw juridisch- of belastingadviseur voor jouw persoonlijke situatie te evalueren.


Telefoonnummers

NN Powerly maakt gebruik van telefoon voor contact met haar gebruikers, omdat dit een waardevolle manier van contact is. Elke woonsituatie is anders en het is belangrijk om dit goed te bespreken voorafgaande aan de verduurzaming. Het telefoonnummer van Powerly staat op de website gecommuniceerd, zodat men snel contact op kan nemen indien nodig.


Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van NN Powerly dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door NN Powerly onderhouden en NN Powerly heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. NN Powerly geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij NN Powerly dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van NN Powerly.


Virussen

NN Powerly garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Gebruikers worden nadrukkelijk aangeraden zelf gebruik te maken van adequate software die hen helpt beschermen tegen kwaadwillende personen, instanties, organisaties of andere partijen die mogelijk via door aan NN Powerly gelinkte pagina’s verbonden zijn. NN Powerly accepteert ook geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijk opgelopen schade.

Wil je vergeten worden?

Voor een optimale gebruikerservaring slaan wij relevante data op. Wil je dat wij deze verwijderen?

Neem contact op